Main Menu
 

Search  

Side Page

 สถิติวันนี้ 20 คน
 สถิติเมื่อวาน 38 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
608 คน
4373 คน
90452 คน
เริ่มเมื่อ 2009-04-29

   

    

 

 

 

 

Building Inspection Team

 


##detail##                                                                                                                                                                                                                                                                            บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคชั่น ทีม จำกัด 

  BUILDING INSPECTION TEAM CO., LTD


   ทางบริษัทมีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารมานานกว่า 15 ปี มีวิศวกรสาขาต่างๆ อันประกอบด้วย วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรสุขาภิบาล เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆภายในอาคารเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษา เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้าไปใช้งานในอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ      กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย


ทั้งนี้เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบสภาพอาคาร  โครงสร้างของตัวอาคาร  อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบภายในอาคาร  แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปี ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2548 และมีผลบังคับใช้โดยกำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 มาแล้วนั้น  นอกจากนี้แล้วก็ยังมีอาคารที่ก่อสร้างใหม่และใช้งานมาแล้ว 1 ปีที่เข้าข่ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตาม    กฎกระทรวง

     ประเภทของอาคารที่ต้องทำการตรวจสอบ
     มาตรา 32 ทวิแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 กำหนดให้เจ้าของอาคารดังต่อไปนี้ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคาร
1.  าคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
2.  อาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
3.  อาคารชุมนุมคนพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจุคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
4.  โรงมหรสพ
5.  โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
6.  สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
7  อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปสำหรับอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมที่ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะได้รับการผ่อนผันเรื่องกำหนดเวลาการตรวจสอบคือ
  -กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2555
  -กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันเกิน 5,000ตารางเมตรให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25ตุลาคม 2553              
8  โรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
9. ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตร หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ ป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

บทกำหนดโทษ   กรณีไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคารและส่งรายงานตามกำหนด ( มาตรา 65 ทวิ )
1.  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.  ปรับเป็นรายวันวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะดำเนินการจนแล้วเสร็จ
กรณีไม่แก้ไขตัวอาคารหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ง ( มาตรา 65 จัตวา )
1.  ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
2.  ปรับเป็นรายวันวันละไม่เกิน 5,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคชั่น ทีม จำกัด   
ยังได้ให้บริการตรวจสอบในด้านต่างๆดังนี้คือ

     1  ให้บริการด้านการตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมเซ็นต์รับรองระบบไฟฟ้าโดยตรวจสอบ
ตามแบบฟอร์มกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
ให้บริการ Preventive Maintenance

      

    2. ให้บริการด้านการตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมเซ็นต์รับรองหม้อไอน้ำ(Boiler) และหม้อ
อบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดันจากไอน้ำโดย
ตรวจสอบตามแบบฟอร์มสำนักงานเทคโนโลยี
ความปลอดภัย  กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
ให้บริการตรวจสอบความหนาของผนังโดยใช้
Ultrasonic

    

  3. ให้บริการด้านการตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมเซ็นต์รับรองเครน(Crane) โดยตรวจ
สอบตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 ของกรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบด้านวิศวกรรม
โครงสร้างของเครนและอุปกรณ์
ต่างๆและให้บริการ Preventive Maintenance
  
 

หากคุณลูกค้าต้องการให้เราเสนอราคา
ตรวจสอบอาคารโปรดแจ้งชื่อและเบอร์โทร.
ที่ Line Id : tues888 
Email : wichaimo@gmail.com
หรือติดต่อคุณวิชัย โมไนยกุล 089-147-1285,
086-411-9780 , 02-916-5347
ไม่ต้องเกรงใจนะครับ ท่านสามารถ
ต่อรองราคาได้ครับ ขอบคุณครับ

 
    
 
 
 
 
##detail## 
 
dot
dot
dot
dot
dot
dot

                   
        


 

                                                                                                                          
                                                              
                                                              
                                                              
                                                                   
 Copyright (c) 2009 by Building Inspection Team