Main Menu
 

Search  

Side Page

 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
275 คน
1847 คน
70597 คน
เริ่มเมื่อ 2009-04-29

   

    

 

 

 

 

Building Inspection Team

 

                                                                                      บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคชั่น ทีม จำกัด (BUILDING INSPECTION TEAM CO., LTD.) ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์การทำงานนานนับสิบปีในสาขาต่างๆ อันประกอบด้วย วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรสุขาภิบาล เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร      พ.ศ.2522 ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆภายในอาคารเมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษา เพื่อให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เข้าไปใช้งานในอาคารที่ได้รับการตรวจสอบ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ทั้งนี้เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบสภาพอาคาร  โครงสร้างของตัวอาคาร  อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบภายในอาคาร  แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปี ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2548   และมีผลบังคับใช้โดยกำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมานั้น  แต่ปรากฎว่ายังมีท่านเจ้าของอาคารจำนวนมากที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฏหมาย โดยอาจจะไม่มีเจตนากระทำความผิด จึงอยากเรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านเจ้าของอาคารได้ทราบ   สำหรับอาคารที่เข้าข่ายต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามกฎกระทรวงมีดังนี้คือ
1.  าคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป
2.  อาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
3.  อาคารชุมนุมคนพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจุคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
4.  โรงมหรสพ
5.  โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
6.  สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
7  อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปสำหรับอาคารชุดและอาคารอยู่อาศัยรวมที่ไม่เข้าข่ายเป็น   อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะได้รับการผ่อนผันเรื่องกำหนดเวลาการตรวจสอบคือ
             -กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2555
  -กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันเกิน 5,000ตารางเมตรให้ทำการตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบก่อนวันที่25ตุลาคม2553  
            
8  โรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
9. ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตร หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ ป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือ   ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป
บทกำหนดโทษ   กรณีไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคารและส่งรายงานตามกำหนด ( มาตรา 65 ทวิ )
1.  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.  ปรับเป็นรายวันวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะดำเนินการจนแล้วเสร็จ
กรณีไม่แก้ไขตัวอาคารหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ง ( มาตรา 65 จัตวา )
1.  ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
2.  ปรับเป็นรายวันวันละไม่เกิน 5,000 บาท
 
นอกจากนี้ บริษัท บิวดิ้ง อินสเปคชั่น ทีม จำกัด        ( BUILDING INSPECTION TEAM CO.,LTD.) ยังได้ให้บริการตรวจสอบในด้านต่างๆดังนี้คือ
     1  ให้บริการด้านการตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเซ็นต์รับรองระบบไฟฟ้าโดยตรวจสอบตามแบบฟอร์มกรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการ Preventive Maintenance
   2. ให้บริการด้านการตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเซ็นต์รับรองหม้อไอน้ำ(Boiler) และหม้ออบไอน้ำหรือภาชนะรับแรงดันจากไอน้ำโดยตรวจสอบตามแบบฟอร์มสำนักงานเทคโนโลยีความปลอดภัย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการตรวจสอบความหนาของผนังโดยใช้ Ultrasonic
   3. ให้บริการด้านการตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเซ็นต์รับรองเครน(Crane) โดยตรวจสอบตามแบบ คป.1 และ คป.2 ของกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบด้านวิศวกรรมโครงสร้างของเครนและอุปกรณ์ต่างๆ  และให้บริการ Preventive Maintenance
  4 ให้บริการด้านการตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเซ็นต์รับรองเครื่องทำความเย็นโดยตรวจสอบตามแบบฟอร์มสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการตรวจสอบความหนาของถัง Vessels Pressure Tank  และตรวจสอบรอยเชื่อม
 
 
    หากท่านเจ้าของอาคารหรือท่านผู้มีเกียรติมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารท่านสามารถสอบถามและปรึกษาปัญหาต่างๆกับเราได้  เรายินดีให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยของท่านด้วยความเต็มใจ ติดต่อคุณวิชัย โมไนยกุล      02-916-5347,086-411-9780,089-147-1285
 
 ประกันภัยรถยนต์
        
 
 
 
 
 
 
 
dot
dot
dot
dot
dot
dot

                   
        


 

                                                                                                                          
                                                              
                                                              
                                                              
                                                                   
 Copyright (c) 2009 by Building Inspection Team